Privacy Statement

Privacyverklaring Promotie Wyck

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over de manier waarop Promotie Wyck (hierna te noemen ‘Wyck.nl’) omgaat met de (persoons)gegevens die u aan Wyck.nl verstrekt. Hieronder vindt u welke partij de verantwoordelijke is in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’), welke persoonsgegevens verzameld worden van u als organisatie de eindgebruikers van de dienstverlening in die Wyck.nl verricht uit uw naam voortvloeiende uit de opdrachten en overeenkomsten die u sluit met Wyck.nl als online dienstverlener voor uw organisatie, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens verzameld worden. Daarnaast leest u hoe lang uw (persoons)gegevens bewaard worden, welke rechten u in dit verband heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Wie is de verantwoordelijke?

De verantwoordelijke in de zin van de Wbp is de partij die de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt. In dit geval is dat Wyck.nl voor de gegevens die we als bedrijf van uw organisatie en contactpersonen vastleggen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Ten behoeve van de uitvoering van de door u verstrekte opdracht, zult u verscheidene persoonsgegevens aan Wyck.nl verstrekken. Afhankelijk van de diensten waarvan u gebruik wenst te maken, kunnen de volgende (persoons)gegevens door Wyck.nl verwerkt worden:

 • IP-adres (geanonimiseerd)van het apparaat waarmee u inlogt in of gebruikt maakt van Wyck.nl;

 • Statistische informatie over online gedrag op websites en webapplicaties, zoals de tijd dat u op de site verblijft, het aantal pagina’s dat u bezoekt, welke pagina u als eerste of laatste bezoekt.

 • E-mail adres.

Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt (van u)?

Wyck.nl verwerkt persoonsgegevens van u en uw organisatie voor de volgende doeleinden:

 • voor het verlenen van de diensten waartoe u aan Wyck.nl opdracht heeft gegeven naar eindgebruikers van de diensten zoals consumenten die zich inschrijven voor een nieuwsbrief of persoonsgegevens achterlaten voor het ontvangen van informatie via uw website;

 • voor het weergeven van locatie-, -organisatie, profiel-, contactgegevens op website op openbare en gesloten delen conform de overeengekomen inrichting van uw online platform dat door Wyck.nl wordt geleverd. Denk hierbij aan gegevens van een restaurant en contactgegevens voor weergave op een toeristische website. Ook is het mogelijk dat met u overeen is gekomen dat er profiel- of persoonsgegevens op ledenoverzicht en/of pagina’s van personen online wordt weergegeven al dan niet bereikbaar via een wachtwoord, om gebruikers van uw website in staat te stellen met elkaar in contact te komen of zelf informatie in te zien en/of online te plaatsen;

 • voor het versturen van digitale nieuwsbrieven;

 • voor het versturen van informatie over nieuws of diensten van Wyck.nl;

 • om de wijze waarop en mate waarin u gebruik maakt van de diensten van Wyck.nl bij te houden en aan de hand van dit gebruik diensten van Wyck.nl te onderhouden en te verbeteren.

Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt

Wyck.nl verwerkt persoonsgegevens van uw eindgebruikers van de platformen waar Wyck.nl met u een dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten en waarbij u optreedt als verwerkersverantwoordelijke voor de volgende doeleinden:

 • voor het tonen van persoonlijke profiel informatie m.b.t. interesses in onderwerpen gerelateerd aan toeristische bestemmingen en/of vrijetijdsbesteding dan wel persoonlijke profielinformatie die rechtmatig is verkregen dan wel is verstrekt door leden van uw organisatie voortkomende uit een CRM-systeem of vergelijkbaar.

 • voor het analyseren van statistische informatie over online gedrag op websites en webapplicaties, zoals het aantal bekeken pagina’s, de customer journey (klikpaden), gegeven reviews, likes, favorieten, zoekwoorden ingegeven in de zoekfuncties van de website of applicatie ten behoeve van benchmarks en rapportages.

 • voor het volgen, ontvolgen, zenden van uitnodigingen passend bij het karakter van het (social)mediaplatform zoals LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp en vergelijkbare (social)mediaplatform, conform de gebruiksrichtlijnen van de betreffende platformen in het kader van de met Wyck.nl overeengekomen dienstverlening bijvoorbeeld online activatie van een bepaalde doelgroep.

 • voor het voeren van online campagnes afgestemd op de persoonlijke interesses en profielen van de eindgebruikers/consumenten, passend binnen de AVG;

 • voor het ondersteunen van online dialoog- en chatfuncties die gekoppeld kunnen zijn aan uw website of webapplicatie overeenkomstig de daarvoor overeengekomen inrichting.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De gegevens worden zolang bewaard als strikt noodzakelijk nodig is voor het voldoen aan de overeengekomen dienstverlening overeenkomstig de overeenkomsten gesloten met de verwerkersverantwoordelijken. Na het beëindigen van de overeenkomst worden alle gegevens er stond vernietigd. Zodra een eindgebruiker, de opdrachtgever of andere rechthebbende tussentijds verzoekt om verwijdering van de persoonsgegevens dan gebeurt dit zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen de daarvoor gelden wettelijke termijnen gesteld volgens de AVG.

Beveiliging

Wyck.nl hanteert verschillende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de door u verstrekte gegevens en de gegevens voortkomende uit onze dienstverleningsovereenkomst als online dienstverlener. Er vindt geen doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie plaats. Wyck.nl bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt noodzakelijk is. Dit is anders indien wij op grond van wet- en regelgeving genoodzaakt zijn uw gegevens langer te bewaren. Wanneer wij uw gegevens niet langer nodig hebben zullen wij deze op een veilige manier vernietigen of geanonimiseerd bewaren.

E-mail

Indien u gebruik maakt van de emailservices van Wyck.nl, dan informeren wij u bij deze dat de mailafhandeling wordt verricht door Mailplus, een mailhosting- en service provider.

gevestigd in Nederland. Met Mailplus wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten conform de daarvoor geldende richtlijnen voortvloeiende uit de AVG met betrekking tot onze dienstverlening via derden.

Cookies

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.
Bewaartermijn: 2 jaar

Uw rechten

Op uw verzoek verstrekt Wyck.nl graag een overzicht van de persoonsgegevens die zij van u verwerkt. Op uw verzoek past Wyck.nl deze gegevens aan of verwijdert zij deze uit haar bestanden. Indien u niet langer gepersonaliseerde nieuwsberichten wenst te ontvangen of niet langer op de hoogte gehouden wilt worden over bijeenkomsten, nieuwe producten etc., kunt u te allen tijde aangeven dat u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, waarna de toezending ervan zal worden stopgezet. Het betreffende bericht vermeldt de methode waarop u dat kan bewerkstelligen.

Wijzigingen

Indien de stand van de techniek of wijziging van wet- en regelgeving daartoe aanleiding geeft, is Wyck.nl gerechtigd dit privacy statement aan te passen. De meest recente versie van dit privacy statement kan op de website van Wyck.nl geraadpleegd worden.

Contact

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben of inzicht willen hebben in uw gegevens dan wel deze willen verwijderen of aanpassen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw contactpersoon bij Wyck.nl via Info@wyck.nl.